Ujian Bertulis - Subjek Bahasa

Penerangan

Tugasan memerlukan pemberian respon bertulis dalam bentuk ujian objektif atau subjektif.

Tempoh Ujian
Dua jam

Asas Soalan
a. Pengetahuan dan kefahamam tentang sistem bahasa
b. Kemahiran aplikasi bahasa
c. Kemahiran kreatif aprisiasi (membaca dan menulis)

Pemarkahan
Analitik atau holistik

Kaedah Ujian
Objektif atau subjektif

Jenis Item
Respon terhad / respon terbuka / objektif pelbagai bentuk

Tajuk Ujian
Dalam sukatan perlajaran tingkatan 1 - 3

Pelaksanaan 
Mengikut jadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

Pemeriksaan
Guru memberi skor semasa ujian dijalankan secara individu

Mod
Murid memberikan respon secara individu