Program Beyond My Graduation (BMG)

Kami adalah firma konsultansi yang memiliki kepakaran dalam halatuju pengajian tinggi dan kerjaya. Kami menyebarkan maklumat berkenaan pengajian tinggi semasa dengan menjalankan aktiviti sebaran am kepada pelajar di seluruh negara.
Kebanjiran IPT dan program pengajian pelbagai peringkat di dalam negara mewujudkan kekeliruan masyarakat khususnya di para pelajar, kalangan guru, malahan juga ibu bapa. Modul Program BMG membantu golongan pelajarmengenalpasti keupayaan program pengajian yang ditawarkan mengikut kelayakan mereka serta kecenderungan mereka.

Di antara elemen-elemen penilaian keupayaan program termasuklah:
 • Pengiktirafan program.
 • Method pengajian.
 • Tenaga pengajar.
 • Silibus menepati piawaian.
 • Bentuk bantuan pembiayaan.
 • Hubungan integrasi dengan industri berkaitan.


Keupayaan Pusat Program:
 • Lokasi,
 • Kelengkapan pengajian yang lengkap dan cukup,
 • Penginapan yang kondusif,
 • Kemudahan asas dan jaringan pengangkutan,
 • Kawal selia keselamatan dan kebajikan,
 • Sistem Mentor-Protege yang efektif.


Keupayaan Kerjaya:
 • kebolehpasaran graduan semasa
 • hubungan dengan industri